مکاره‌های فیلترینگی!
مکاره‌های فیلترینگی!
معین نیوز_یونس رنجکش/یک نماینده مجلس از گردش مالی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترینگ در کشور سخن گفت و از اینکه این بازار مکاره پشت پرده‌ای دارد پرده از راز مگوی آن برداشت...

یک نماینده مجلس از گردش مالی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترینگ در کشور سخن گفت و از اینکه این بازار مکاره پشت پرده‌ای دارد پرده از راز مگوی آن برداشت.

آنچه او سخن راند گردش سیاستی برای بهره جستن از ضعف‌های ساختاری و نیازهای اجتماعی و مشکلات جامعه توسط بانیان وضع موجود است تا در تداخل با دست‌های آلوده درکنار برهم زدن آرامش و امنیت روانی مردم فرصت جویی های مالی و منفعت‌طلبی‌های باندی و مافیاگونه خود را داشته باشند.

با نیم نگاهی به آنچه او از زنجیره ارزش تولید شده از فیلترینگ فضای مجازی برای بهره‌وران این فضای اقتصادی و اجتماعی سخن گفت، تنها نباید به محاسبات مالی توجه داشت زیرا آنچه امروز کشور و ملت را در تهدید فرو برده امنیت و اعتماد به سیستم است که با فروپاشی آن امیدی به اصلاح نخواهد بود.

جامعه امروز به دلیل روش‌های نامناسب اجرایی و عدم تبیین درست هر سیاستی را در مسیر مقابله با خود و محدود کردن آزادی های اجتماعی و سود جستن عده ای از آن می پندارند و جدای از اهمیت سیاست های تدوین شده برای اقدامات پیشگیرانه و تامین امنیت جامعه به آن به دیده تردید می‌نگرد و همسویی و همراهی‌های لازم را ندارند مانند انچه در عدم قطع ارتباط با برخی پلتفرم‌های خارجی و پیوستن به بستر شبکه های اجتماعی داخلی می بینیم که جیب کاسبان فیلترینگ را پر کرده است.

حالا تا وقت باقی است دولت باید با سیاست‌های شفاف دستان آلوده و فرصت‌طلب را از بدنه تصمیم گیری‌ها قطع و این مکاره‌ها را کنار بزند!