دوشنبه 6 شهریور *شماره 6586 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews