این درویش بی‌ریشه!
این درویش بی‌ریشه!
معین نیوز_یونس رنجکش/میدان ورزش عرصه رفاقت ها و همگرایی در مسیر انسجام و تولید سرمایه های اجتماعی است که گاه به دلیل ورود افرادی فاقد صلاحیت های اخلاقی دستخوش مبارزات چاله میدانی می شود که نه تنها موجب تقویت انسجام و همگرایی جامعه نمی گردد بلکه عاملی در مسیر واگرایی های اجتماعی نیز هست...

میدان ورزش عرصه رفاقت ها و همگرایی در مسیر انسجام و تولید سرمایه های اجتماعی است که گاه به دلیل ورود افرادی فاقد صلاحیت های اخلاقی دستخوش مبارزات چاله میدانی می شود که نه تنها موجب تقویت انسجام و همگرایی جامعه نمی گردد بلکه عاملی در مسیر واگرایی های اجتماعی نیز هست.

آنچه این روزها در جعبه جادویی رسانه ملی بر سر اتفاقات یک بازی در مستطیل سبز در یک مناظره رقم خورد نشان داد که سپردن امور به افراد فاقد صلاحیت و تدبیر می تواند ضربه های بسیاری بر باورها و انسجام اجتماعی بزند که توهین درویشی بی ریشه از جنس اهل فهم و رفتار و سلوک خود نمونه ای از کلید خوردن افتراق های قومی در جامعه ای است که این روزها به شدت نیازمند مراقبت است.

آنچه در دیالوگ این مناظره بر زبان آمد نشان از بی تدبیری و نبود فهم صحبح مدیری دارد که نه تنها میدان را به اشتباه گرفته بلکه خویش را در چاله میدانی دیده است که از جنس دیگری و مردم و جامعه را نیز طور دیگر فهمیده است.

هر چند توهین به اقوام ریشه در کج فهمی افرادی از این دست دارد و باید به جراحی مغز شان برد اما در پاسخ به اینگونه رفتارها برای آنکه درس عبرت دیگران شود می بایست عاقبتی سخت نوشت که مهمترین ان طرد از متن جامعه است.

بیاییم این کج فهم ها و درویش بی ریشه ها را از جامعه ملی جراحی کنیم.

  • نویسنده : یونس رنجکش