این سه ریال!
این سه ریال!
معین نیوز_یونس رنجکش/سلطان آمد و رفت با ماموریتی که داشت و این عمان سلطان وساطت است و نامش در میانجیگری تا فراسوی جهان می‌چرخد و با ایران هم دوستی دیرینه از عهد رژیم قبل تا روزگاران امروز دارد...

سلطان آمد و رفت با ماموریتی که داشت و این عمان سلطان وساطت است و نامش در میانجیگری تا فراسوی جهان می‌چرخد و با ایران هم دوستی دیرینه از عهد رژیم قبل تا روزگاران امروز دارد.

در این نزدیکی اما یک نشان مشترک نیز چشمک می زند و آن ریالی است که در دستان مردمان دو کشور می‌گردد و به این جمع عربستان را هم باید افزود. ایران ، عربستان و عمان سه کشور در حاشیه خلیج فارس با برخی اشتراکات و تفاوت‌های بسیارند که نقش هرکدام در منطقه و بازیگری‌هایشان متفاوت از دیگری است.

اگر چه اشتراکات دینی هرسه کشور نقطه قوتی برای همگرایی و جهان اسلام و نقشی که در این جهان بازی می کنند، است اما تاثیر گذاری هرکدام با سیاست و اتخاذ روش‌هایی که در عرصه روابط بین‌الملل دارند سرنوشت این جهان و مردمان کشورشان را متفاوت تر از هم کرده است.

ایران و عربستان در مقایسه با عمان دو کشور بزرگ با منابع نفت و گاز و موقعیت‌های استراتژیک و جایگاه‌های راهبردی اما با دیدگاه‌های متفاوتی هستند که دوری و نزدیکی انان تاثیرات مهمی بر سرنوشت منطقه و حتی فراسوی جهان پیرامونی بر جای می‌گذارد.

اما عمان در این میان برغم برخورداری از جغرافیایی کوچک و منابع بسیار محدودتر از دو کشور دیگر، اما بازیگری هایش متفاوت تر است و با زیرکی در بازی بزرگان نقش افرینی می کند و نان میانجیگری می خورد‌!

این سه کشور اما در یک نام با هم فصل مشترک دارند اما با فاصله بسیار از ارزش و اعتباری که محاسبه می‌شود.

ریال نام واحد پولی مشترک این سه کشور را باید نشانه ای از تفاوت های سیاست حکم رانی انان در حوزه اقتصاد دانست و ارزش این سه ریال بین آنها تفاوت ها از زمین تا آسمان دارد هرچند که ریال های ایرانی و عربستانی تا به امروز به پای عمان نرسیده‌اند!

برای نمایان شدن این ارزش فقط کافی است نرخ ارزش یک ریال عمانی را که دو برابر نرخ دلار در برابر ریال ایرانی است را مقایسه کنید.

این مهم از آن جهت بیان شد تا به این واقعیت در مدیریت منابع و داشته‌ها برای افزایش اعتبار و منافع ملی برسیم و این از مسیر نگاه نو و استراتژی جدید در شرایط امروز دارد.

حالا که قدرت نظامی و توان دفاع و بازدارندگی نقطه قوت کشور است مدیریت اصولی و بهره گیری از ظرفیت‌های منابع انسانی کار امد و اتخاذ تصمیمات واقع گرایانه و تولید ثروت از داشته‌ها با درک الزامات حکمرانی در عصر جدید ضرورتی انکار ناپذیر برای افزایش قدرت ریال و بازی در منطقه و ایجاد رفاه برای ملت است.

  • نویسنده : یونس رنجکش