جامعه جهانی و رسمیت‌یابی طالباننیسم
جامعه جهانی و رسمیت‌یابی طالباننیسم
معین نیوز_یونس رنجکش/شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد دو کشور امارات و ژاپن قطعنامه پیشنهادی را به تصویب رساند که باید از آن گامی دیگر در به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نظام بین الملل یاد کرد...

شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد دو کشور امارات و ژاپن قطعنامه پیشنهادی را به تصویب رساند که باید از آن گامی دیگر در به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نظام بین الملل یاد کرد.

در این قطعنامه که به جز نظر ممتنع روسبه و چین ۱۳ عضو دیگر در موافقت با آن رای دادند، به چگونگی تعامل با این حکومت در جامعه بین الملل می پردازد و در کنار برقراری آرامش  در داخل  صلح در خارج افغانستان بویژه همزیستی طالبان با همسایگان را نتیجه آن پیش بینی کرده است.

طالبان که از سه سال پیش با خروج و واگذاری افغانستان  توسط امریکا به آنان پیروزمندانه به حکمرانی دوباره بر این جغرافیا تکیه زده است گام به گام با گرفتن تایید کشورهای مختلف بویژه همسایگان و برقراری تعامل و روابط با آنان توانسته است جایگاه خویش را در افغانستان محکم تر  و سایه حکومت طالبانی را در جغرافیای این سامان بگستراند.

با توجه به اهمیت ژئوپلتیک افغانستان جدای از سرمابه های نهفته در ان آنچه که موجب نگاه ویژه قدرت ها بویژه در کنار امدن با حکومت طالبان در مسیر تحولات نظام بین الملل از غرب تا امریکا ، چین ، روسیه و سایر کشورها می شود منافع بیشماری است که در عمق استراتژی این کشورها نهفته است بویژه انگاه که به مهار چند گانه خاورمیانه و همسایگان افغانستان از ایران تا پاکستان و اسیای مرکزی می اندیشند.

از نگاه قدرت های جهانی کشوری چون افغانستان با حکومتی طالبانی و قرائت خاصی که از حکمرانی دینی و ایدئولوژیک در سر دارد بهترین گزینه برای مهار حکومت های ایدیولوژیک و کشورهایی است که سودای بلند پروازی  در منطقه دارند و غرب و همپیمانان بدون دست بردن مستقیم  به اسلحه  و حضور میدانی و پرداخت هزینه های گزاف در این جغرافیا مانند انچه در گذشته داشته اند می توانند توسط نگاه طالبانیسم سیاست های سلطه جویانه خویش را به پیش برده و به اهداف مورد نظر دست یابند.

حکومت حاکم بر افغانستان به دلیل رفتارهای ناشناخته مانند انچه در این سال ها از خود بروز داده است هر لحظه تهدیدی جدی برای کشورهای منطقه و همسایگان است و کنار امدن جامعه بین الملل با چنین حکومتی در حالیکه از اصل با نگاه دینی و قرائت تندو تیز از ان به عنوان تهدبد می نگرند اما از ان بداب فتنه ها و مناقشاتی که در سناریوهایشان با اهداف  بزرگتر سازگار است بهره می برند.

آنچه اما برای همسایگان و کشورهای منطقه باید حایز اهمیت باشد اتخاذ سیاست های مبتنی بر واقعیت های نوع حکمرانی این کشور همسایه و پیش بینی حوادث و روفتارهای ناشناخته ای است که امکان بروز دارد بویژه حالا که گام به گام این حکومت به تایید جامعه جهانی هم می رسد!