خاتمی ناامید از روزنه‌گشایی!
خاتمی ناامید از روزنه‌گشایی!
معین نیوز_یونس رنجکش/انتخابات روز جمعه مجلسین در شلوغی حجم تبلیغات رسانه های حاکمیتی و سرگرم بودن کاندیداها برای به پای صندوق کشاندن مردم خسته از ناملایمات، یک خبر خیره کننده هم داشت و آن نیامدن سید خندان رییس دولت اصلاحات در پای صندوق رای بود که در این سال ها همیشه یک پای گره گشایی را انتخابات و صندوق می دید!...

انتخابات روز جمعه مجلسین در شلوغی حجم تبلیغات رسانه های حاکمیتی و سرگرم بودن کاندیداها برای به پای صندوق کشاندن مردم خسته از ناملایمات، یک خبر خیره کننده هم داشت و آن نیامدن سید خندان رییس دولت اصلاحات در پای صندوق رای بود که در این سال ها همیشه یک پای گره گشایی را انتخابات و صندوق می دید!

او که با دوم خردادش پای مردم را به حماسه کشانده بود و جمله تکرار می کنم هم تاکید بر باورهایش برای عبور از گذار و بحران ها در آرای انتخابات داشت، حالا پایش از خانه بیرون نیامد تا یک پیام مخابره کند و آن ناامیدی از روزنه گشایی این روزها بود.

این سید اهل تسامع و تساهل و مبتکر نظریه گفت و گوی تمدن ها که روزگاری جهان به احترامش کلاه از سر برمی داشت حالا به جایی رسیده که ناامیدانه به آینده می نگرد و در جهان پر تااطم فرصت سوزی ها وقت می گذراند.

او این بار در پای نیامدن آینده نداشته سیاسی اش را قربانی کرد تا فردا آسوده تر باشد در این جهان پر نهیب و اعتراضی که سخت تر از همیشه دیده می شود!

خاتمی گویا ایستاده است تا مسیر دیگری به تغییر بگشاید اما او شاید خسته تر از آن باشد که بایستد!