روزنه‌گشایی با تایید بازی
روزنه‌گشایی با تایید بازی
معین نیوز_یونس رنجکش/این روزها فضای جنب و جوش انتخاباتی به رغم سردی هوای عمومی در جمع کاندیداها بسیار داغ داغ شده است...

این روزها فضای جنب و جوش انتخاباتی به رغم سردی هوای عمومی در جمع کاندیداها بسیار داغ داغ شده است.

بویژه در رفت و آمد های میان هیات های اجرابی و نظارت که از زمان ثبت نام به بعد پای کاندیداها را پر شتاب کرده بود حالا روز به روز متنوع تر از آمدن و گرفتن تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان به نقطه پایانی رسید.

پس از اتفاقات نا امید کننده هیات های اجرایی در اعلام صلاحیت داوطلبان و تاکیدات انجام گرفته برای اصلاح ان درمسیر تولید مشارکت پای صندوق ها به هیات های نظارت بازی به سمت تنوع کاندیداها پیش رفت تاجایی که به یک هفته مانده به انتخابات تکثر و تنوع البته با حداقل ها و در خلا چهره ها پای رقابت امده است.

با این همه آنچه اتفاق افتاد شاید روزه ای خوب برای گشایش های سیاسی در فضای گفتمانی بسته باشد، اما با اعلام رسمی بسیاری محدود نگرها و خالص سازان که بقای عمر سیاسی خویش را در عدم حضور مردم می بییند هنوز اثرات آن راهبرد در ذهن ملت باقی و بی اعتماد به بانیان وضع فعلی بیشتر است.

در این شرایط هر چند تکثر کاندیداها به دلیل تعداد وگذر با مرحمت شورای نگهبان بیشتر و هر کوچه و خیابان مثل انتخابات شورای شهر و روستا دادای یک کاندبدا البته از جنس چندان ناشناخته و هندوانه سربسته گونه هست اما گویا برای جلب مشارکت عمومی الزامات دیگری هم باید به آن گره می خورد!

مردم امروز بی اعتماد و بی رمق گوشه ای به نظاره اند تا آنچه در تبلبغات گذشته دولت و مجلس یکدست وعده شد به چه سرانجامی رسیده است که آنچه می بینند چندان رغبت انگیز به واسطه جیب خالی و ناکارامدی دولتیان و بی تخصصی مجلسیان و اشفتگی فضای فرهنگی و اجتماعی نمی ببنند.

با این اوصاف همین روزنه گشوده برای ورود به دنیایی و عصری دیگر از تحولات هر چند محال از نگاه منتقدان را باید به فال نیک گرفت و تجربه ای دیگر برای عبور به آینده دید.

برای روزنه گشایی باید پای مردم را در همه حوزه ها به میدان کشید و حضور تضیینی نمی تواند تغییر گرا باشد.

اکنون که همه در اندیشه روزنه گشایی برای عبور از بحران ها هستند تغییر اصلی در رویکردها و تجربه نکردن ناکارآمدی ها و سپردن حق مردم به آنان گرا از گره و مشکل از مشکل خواهد گشود.

انتخابات پیش رو می تواند سر سوزن روزنه ای به سمت تغییر راههای اشتباه با مجلسی دیگر و افراد با تجربه هرچند با حداقل ها باشد.

مهم آن بود که در این مدت همه فهمیدند در یک دست سازی کار پیش نمی رود جز برای خالص سازی دیگر در مسیر منافع باندی و گروهی که خیرخواه ملت و کشور و منافع آن نخواهند بود!

  • نویسنده : یونس رنجکش