صندلی سرد به صرفه!
صندلی سرد به صرفه!
معین نیوز_ یونس رنجکش/سخنان این روزهای یک چهره نام آشنا از همه جنس متخصص، اردوگاه اصولگرایان در خصوص برخی مجلسیان بدجوری بهارستانی ها را ناراحت کرده است تا آنجا که رییس این خانه ملت خواستار ورود قوه قضاییه به اصل ماجرای سکه و رشوه پشت پرده ادعایی این کارشناس برنامه شده است...

سخنان این روزهای یک چهره نام آشنا از همه جنس متخصص، اردوگاه اصولگرایان در خصوص برخی مجلسیان بدجوری بهارستانی ها را ناراحت کرده است تا آنجا که رییس این خانه ملت خواستار ورود قوه قضاییه به اصل ماجرای سکه و رشوه پشت پرده ادعایی این کارشناس برنامه شده است.

آنچه کلید واژه این صحبت ها در رسانه ملی بود، به صرفه بودن نشستن بر صندلی نمایندگی و هزینه های پایین ان است که مهمان این برنامه تلویزیونی خواستار داغ شدن این صندلی و پر هزینه بودن آن شد!

البته آنچه ایشان گفتند بسیار خوب و ارزوی همه عدالت پبشگان که در صف اول آن مردم ایستاده اند، می باشد و در یک نظام سیاسی دموکراتیک با نظارت های دقیق قانونی حتما همین اتفاقی که اشاره شد یعنی داغی صندلی و نشستن ها با هزینه سنگین شکل می گیرد اما گره کار انجایی است که چه بسیار از همفکران ایشان برای دست یابی به این صندلی ها برای خود یا همراهان چه موانع که نمی تراشند و چه دفاع از کم رونقی حضور ملت برای انتخاب آنکه شایسته تر است نمی کنند و چه سناربوها که نمی نویسند برای در امدن نام هایی از رقابت های حداقلی، وگرنه بطور یقین در یک انتخابات بدون مداخله دست های پیدا و پنهان واز جمع چهره های شایسته و متخصص انچه رقم می خورد نمایندگان در وزن و قامت ملت و کشور خواهد بود.

اینک برغم مشاهده وضع ناکارامدی ها در جمع بسیاری از مجلسیان و دولتمردان که نمونه هایش نزد این کارشناس و همفکرانش بیشمار است و تاکیداتی که از رهبری انقلاب تا سایر دلسوزان کشور برای گشودن راهی و کشاندن ملت پای انتخاب بهتر در رقابت های سیاسی شده است، متاسفانه آنچه می بایست دیده نمی شود و سر انجام از کوزه انچه طراود که در اوست!

این آقای کار شناس باید بداند تا زمانیکه نخبگان جامعه بر کرسی های دولت و مجلس و سایر قوای حکمرانی تکیه نزنند این صندلی ها سرد و کم هزینه برای جماعتی حداقلی خواهد بود و هزینه های آن به یقین از جیب ملتی که دیگر جیبی ندارندپرداخت خواهد شد!