فرمانداری با قلب جا گذاشته!
فرمانداری با قلب جا گذاشته!
معین نیوز_یونس رنجکش/گاهی وقت ها از جمع دولتمردان و بانیان وضع امروز چیزها به گوش و چشم می آید که جای تامل دارد و نگریستن عمیق به آنچه بر سرنوشت ملت می رود...

گاهی وقت ها از جمع دولتمردان و بانیان وضع امروز چیزها به گوش و چشم می آید که جای تامل دارد و نگریستن عمیق به آنچه بر سرنوشت ملت می رود.

در شبکه های اجتماعی ویدئویی از مراسم تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید فریدون کنار مازندران منتشر شده است که دیدن آن کم لطف نیست از ان جهت که ملت بر نوع حکمرانی حکمرانان این روزها بنگرند.

در این ویدئو فرماندار پیشین با بغض در گلو و اشک در چشمان سخن از جا گذاشتن تکه های قلبش برای امام جمعه و چند تن از مدیران با سوزو گداز سخن می گوید و می گرید.

از هر انچه بانی چنبن علاقه و حس عاطفی این مسوولان به یکدیگر  بود ما نمی دانیم اما درک بیان این عواطف به این شکل در چنین جایگاه و تریبونی کمی سخت و جای شگفتی است.

اگرچه با سرک کشیدن به گوشه و کنار حضور از این دست دولتمردان و بر افتادن تشت رسوایی ها از ناتوانی و عملکردهای ضعیف به واسطه  رسانه ها از بام ها به خوبی نمونه های بسیار دیده می شود اما نکته مهم سخنان و برنامه های دهن پرکنی است که به واسطه وعدهای ان ملت به انتظار بهبودی وضعی است که سر به زانو گرفته و ثانیه ها می شمارد.

در این شرایط البته شاید دلتنگی فرماندار برای جاماندن تکه تکه های قلبش در محروم شدن از خط خدمت بود!

  • نویسنده : یونس رنجکش