مو لای درز می‌رود!
مو لای درز می‌رود!
معین نیوز_یونس رنجکش/تحلیل قالب این روزهای فضای سیاسی و عمومی کشور انتخاب تمام شده ای است که در بازی سازی انتخابات شکل می گیرد و این همان قدرت نفوذ بر باور عامه ای است که برخی دوستدار به نتیجه رساندن آن هستند...

تحلیل قالب این روزهای فضای سیاسی و عمومی کشور انتخاب تمام شده ای است که در بازی سازی انتخابات شکل می گیرد و این همان قدرت نفوذ بر باور عامه ای است که برخی دوستدار به نتیجه رساندن آن هستند.

اگرچه صاحبان قدرت در قیض و بسط ان می کوشند و راه نخواهند گشود برای روزنه جویان، اما این تمام ماجرای تمام شده نیست بلکه برغم تاکیک های باورمند کردن افکار عمومی برای نرفتن موی لای مهندسی این افکار، اما باید پذیرفت که در هر بازی قدرت بازی بازیگران نیز بی تاثیر نیست و با تغییر باورمندی انان می توان موی لای این درز نشاند!

اینک ملت مانده است و حجمه های پروپاگاندای بی حاصلی تصمیم مردم در اتتخاب خویش که هر چند بدخواهان بیرون و داخل کشور سهم بسزایی در این موج تاثیر پذیری دارند اما بی هبچ تردیدی نقش این ملت، بازی بازیگران منفعت جویی و منفعل سازی را نقش بر آب خواهد کرد.

حالا باید پذیرفت که بازی دست مردم است که بنشینند و به نظاره تحمیل گفتمان تحمیل گران گذر عمر کنند یا به تغییر وضع موجود در امتداد منافع خویش بیاندیشند و از همین روزنه راهی به خروج از ابتذال کاستی ها و شر بدخواهان بگشایند‌.

بی هیچ درنگی می توان موی لای درز نشاند و از این رورنه راه گشایی کرد!