گشایش‌خواهی از روزنه تا راه!
گشایش‌خواهی از روزنه تا راه!
معین نیوز_یونس رنجکش/روزنه گشایی مطالبه ای در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که توسط برخی فعالان سیاسی و اجتماعی کلید خورد تا از پس آن فضای جدید فعالیت ها و ترمیم اعتماد سازی میان حاکمیت و مردم شکل گیرد...

روزنه گشایی مطالبه ای در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که توسط برخی فعالان سیاسی و اجتماعی کلید خورد تا از پس آن فضای جدید فعالیت ها و ترمیم اعتماد سازی میان حاکمیت و مردم شکل گیرد.

هر چند برغم گشایش فضای نسبی برای ورود برخی چهر های دسته چندم جریات های سیاسی منتقد وضع موجود به انتخابات مجلس فراهم شد اما با عدم استقبال عمومی برای شرکت در پای صندوق های رای آن پیش بینی ها برای ورود حداقلی های جبهه منتقدان میسر نشد و نتیجه نیز به کام رقبای سیاسی آنان رقم خورد.

حالا در گام دوم این اتفاق در پی آغاز شمارش معکوس انتخابات پیش از موعود ریاست جمهوری برخی به راهگشایی از ان روزنه رسیدند تا از این طریق به راهی در مسیر اهدافی که برای ایران می خوانند با پاگشایی بیشتر برسند.

آنچه ابنک در فضای نسبتا بی رمقی انتخابات پیش رو ارزیابی می شود، رسیدن از روزنه به راه انچه تصور می کنند کمی مشکل است زیرا هنوز هسته های سخت در قدرت تاب فضای جدید را ندارند و بر وضع موجود تاکید می کنند.

با همه این اوصاف انچه در پیچ و خم جاده سیاست به ضرورت شرایط شکل می گیرد ،مسیری رو به جلو است تا از منظر بک فهم مشترک در مسیر اعتلای ایران گام ها تندتر برداشته شود.

در اینجا حال برِغم تلاش بسیاری در راستای محدود و خالص سازی گفتمان انقلاب، نگرش های دیگری نشان داد که این بازی قادر به ادامه نیست و دور برگردانی نیاز است و حالا فرصت دوباره ایجاد و مسیر انتخابی می تواند در ریل معقول تری به فردای بهتر برسد.

  • نویسنده : یونس رنجکش