پنجشنبه 2 شهریور *شماره 6583 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews